تهیه طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی پروژه ها مطابق با چارچوب و ضوابط بانکی کشور، تا مرحله تامین مالی پروژه از سیستم بانکی